Vrijwilligersovereenkomst/ Gedragscode (vrijwillige) medewerkers Stichting AktieFix

Vrijwilligersovereenkomst/ Gedragscode (vrijwillige) medewerkers Stichting AktieFix

Waarom kiest het bestuur van Stichting AktieFix voor een vrijwilligersovereenkomst met daarin een gedragscode?

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging /stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als Stichting AktieFix  voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld.

De gedragscode bestaat uit twee delen:

 1. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers
 2. Omschrijving van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van onze organisatie.

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e), vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen.

Gedrag en beleid regels Stichting AktieFix

 1. Iedere begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen alle kinderen en begeleiders van Stichting AktieFix zich veilig voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan een of meerdere kinderen of begeleiders te bejegenen op een wijze die het kind of begeleider in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een of meerdere kinderen en of begeleiders.
 5. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en een kind bij Stichting AktieFix zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. De begeleider mag een kind niet op een zodanige wijze aanraken dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren,
 7. Iedere begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten richting de kinderen.
 8. De begeleiders zullen tijdens de weekenden gereserveerd en met respect omgaan met het kind en met de ruimte/situatie waarin het kind zich bevindt, zoals bijvoorbeeld wc bezoek en op bed leggen. Dit geld ook voor de begeleiders onderling.
 9. Als een kind verzorging nodig heeft dan moet dit gebeuren door minimaal 2 begeleiders binnen gehoorafstand. Liefst door begeleiders van hetzelfde geslacht als het kind.
 10. Begeleiders zullen er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij het kind is betrokken. Indien hij of zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij of zij de betreffende persoon daarop aanspreken. Indien het om onwenselijk of ontoelaatbaar gedrag gaat dan wordt hiervan melding bij het bestuur aangewezen personen gedaan, Mevrouw Rona de Hommel (voorzitter bestuur en vertrouwenspersoon AktieFix). Indien nodig worden klachten en/of meldingen besproken binnen het bestuur of er wordt advies gevraagd bij een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon/organisatie. Indien nodig kan overgegaan worden tot het beëindigen van de werkzaamheden van een vrijwilliger binnen AktieFix.
 11. Begeleiders gaan verantwoord om met de middelen die Stichting AktieFix beschikbaar stelt en gebruiken deze alleen voor activiteiten gerelateerd aan Stichting AktieFix.
 12. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, leiding-jeugdlid, ); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd. Dat betekent het beëindigen van het werken als vrijwilliger met de kinderen en leiding van Aktiefix. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met onze, minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie worden gemeld.

Deze gedragscode is op (datum) …. vastgesteld door het bestuur van Stichting AktieFix.

Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 

Ondertekening vrijwilliger

Naam    :

Datum   :

Ondertekening Bestuur Stichting AktieFix:

Naam    : Tiny Tiemissen

Datum   :